آثار کمتر دیده شده عمادالکتاب


نمایشگاهی از آثار خوشنویسی کمتر دیده شده عمادالکُتاب، استاد نستعلیق نویس در موزه میرعماد برپاست.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3920789/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8