آخرین وضعیت آلودگی و پاکی هوا در کلانشهرهای ایران، آذر ۱۴۰۲

لازم است به این نکته اشاره کنیم که براساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا؛ سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهر اصفهان با شاخص ۱۶۲، در وضعیت (قرمز) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای اصفهان با شاخص ۱۷۷، اهواز با شاخص ۱۷۷ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) بودند.

لازم است بدانیم سنجش کیفیت هوا امروز کلان‌شهرهای اردبیل با شاخص ۲۶، بیرجند با شاخص ۴۵، قم با شاخص ۳۸، یاسوج با شاخص ۳۸، رشت با شاخص ۳۴، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، در حالی‌که روز گذشته شهرهای اردبیل با شاخص ۲۶، ایلام با شاخص ۱۵، سنندج با شاخص ۳۰، یاسوج با شاخص ۳۳، رشت با شاخص ۲۸، خرم‌آباد با شاخص ۴۸، در وضعیت پاک (سبز) قرار داشتند. همچنین امروز همچون روز گذشته دهم آذر، شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای گرگان، ساری، بندرعباس بدون داده ثبت شد.

در همین راستا، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلانشهرهای تبریز با شاخص ۱۱۸، کرج با شاخص ۱۴۱، تهران با شاخص ۱۲۶، اهواز با شاخص ۱۳۶، زنجان با شاخص ۱۲۲، قزوین با شاخص ۱۱۱، کرمانشاه با شاخص ۱۰۲، اراک با شاخص ۱۰۵، همدان با شاخص ۱۲۴، در وضعیت (نارنجی) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای کرج با شاخص ۱۱۳، تهران با شاخص ۱۱۳، سمنان با شاخص ۱۴۸، اراک با شاخص ۱۲۰، در وضعیت ناسالم (نارنجی) بودند.

بر اساس آمارهای ثبت شده، امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا تنها در کلانشهر اصفهان با وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد، در حالی‌که روز گذشته دهم آذر، شهرهای اصفهان و اهواز در وضعیت (قرمز) ثبت شدند.

بر این اساس سنجش کیفیت هوا طی روز دهم آذر در ایستگاه کلانشهرهای تبریز با شاخص ۸۳، ارومیه با شاخص ۶۵، بوشهر با شاخص ۵۸، شهرکرد با شاخص ۶۷، بیرجند با شاخص ۵۵، مشهد با شاخص ۸۱، بجنورد با شاخص ۷۹، زنجان با شاخص ۹۱، زاهدان با شاخص ۵۹، شیراز با شاخص ۶۲، قزوین با شاخص ۹۳، قم با شاخص ۵۴، کرمان با شاخص ۸۶، کرمانشاه با شاخص ۸۹، همدان با شاخص ۹۵، یزد با شاخص ۶۴، در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده بود.

به این ترتیب، امروز سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای ارومیه، ایلام، بوشهر، شهرکرد، مشهد، بجنورد، سمنان، زاهدان، شیراز، سنندج، کرمان، خرم‌آباد و یزد در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد، اما روز دهم آذر تبریز، ارومیه، بوشهر، شهرکرد، بیرجند، مشهد، بجنورد، زنجان، زاهدان، شیراز، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، همدان و یزد، در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار داشتند، در حالی‌که شهر ایلام، سنندج، سمنان و خرم‌آباد با موقعیت پاک (سبز) بودند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/708736/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _جمعه دهم آذر_ بیندازیم، می‌توان میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به خوبی حس کرد، از این‌رو ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است که بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز هیچکدام از کلانشهرهای کشور در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) قرار ندارد.

بر این اساس سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای اردبیل، بیرجند، قم، یاسوج و رشت در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، به طوری که روز دهم آذر شهرهای اردبیل، ایلام، سنندج، یاسوج، رشت و خرم‌آباد در وضعیت پاک (سبز) قرار داشتند.

در همین راستا، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای تبریز، کرج، تهران، اهواز، زنجان، قزوین، کرمانشاه، اراک و همدان در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است، به طوری که روز گذشته شهرهای کرج، تهران، سمنان و اراک در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) بودند، در این شرایط دیروز شهر تبریز، زنجان، قزوین، کرمانشاه و همدان در موقعیت (زرد) قرار داشتند.

در همین راستا، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه کلانشهرهای ارومیه با شاخص ۸۲، ایلام با شاخص ۵۳، بوشهر با شاخص ۶۷، شهرکرد با شاخص ۷۴، مشهد با شاخص ۹۹، بجنورد با شاخص ۷۹، سمنان با شاخص ۹۲، زاهدان با شاخص ۹۱، شیراز با شاخص ۸۷، سنندج با شاخص ۶۱، کرمان با شاخص ۵۴، خرم‌آباد با شاخص ۷۸، یزد با شاخص ۷۵ وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.