«آرمان یکپارچگی ایران» روایتی از تجزیه ایران در سه قرن اخیر منتشر شد

سیاست انگلیس بر این بوده که نقش خود را در فرایند تجزیه ایران کمرنگ و یا پنهان کند. تا جایی که روند جدایی برخی بخش‌های جنوبی ایران را از حافظه تاریخی ملت ایران پاک کرده است.

بخش اول؛ این بخش به دوران قاجار پرداخته و از زمان فتحعلی شاه قاجار تا دوران ناصرالدین شاه به فرایند تجزیه قفقاز و ارّان در عهدنامه گلستان و ترکمانچای، تجزیه مناطق جنوبی خلیج فارس در قرارداد صلح ۱۸۲۰، تجزیه افغانستان در عهدنامه پاریس، تجزیه مناطق ماوراءالنهر در عهدنامه آخال، تجزیه بلوچستان در عهدنامه گلداسمید۱، تجزیه سیستان در عهدنامه گلداسمید۲ و … می‌پردازد.

بخش سوم؛ در این بخش ادله متعددی در ضرورت طرح دعاوی جهت بازگشت بخش‌های جداشده به ایران مطرح شده است. از آن جمله می‌توان به مالکیت تاریخی، نژاد و تبار ایرانی بخش‌های جداشده، دین مشترک، زبان عمومی فارسی، صفات و خصوصیات ایرانی، عرف جهانی و … اشاره کرد.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1037839/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

در ادامه بخش‌های مختلف کتاب را مرور می‌کنیم

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، کتاب «آرمان یکپارچگی ایران» نوشته منصور مهدوی به همت نشر حکمت اشراق منتشر شد. این کتاب اثری است که روایتی جامع از تمام بخش‌های تجزیه شده ایران در سه قرن گذشته ارائه می‌کند.

کتاب حاضر نشان می‌دهد که انگلیس نقشی تعیین‌کننده در تجزیه و محدود‌سازی نفوذ ایران داشته است به طوری که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بستر جداسازی بخش‌های مهمی از ایران را فراهم کرده است.

بخش دوم؛ این بخش به دوران پهلوی اختصاص دارد و تجزیه آرارات، مناطقی از غرب و شرق کشور در پیمان سعدآباد را بررسی می‌کند. سپس به فرایند تجزیه بحرین می‌پردازد.