آغاز رالی‌تور گردشگری خودروهای کاروان در مسیر تهران- کویر ابوزیدآباد


تهران- ایرنا- همزمان با دهه فجر و در حاشیه نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران رالی تور گردشگری خودروهای کمپر و کاروان در مسیر تهران- کویر ابوزیدآباد آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025354/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF