آغاز رالی تور ۵۰ روزه خودروهای «کمپر و کاروان» از اراضی عباس‌آباد 


تهران- ایرنا- رالی تور گردشگری-خانوادگی بین‌المللی با عنوان «کمپر و کاروان» از کوشک باغ هنر در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در تهران به مقصد ارمنستان، گرجستان و ترکیه آغاز شد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85141330/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%B5%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF