آغاز مرمت دیوارنگاره‌های چهلستون اصفهان


مرمت دیوارنگاره‌های سالن شمالی کاخ چهلستون اصفهان آغاز شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4054648/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86