آغاز مرمت قلعه دختر کرمان


عملیات مرمت بخشی از قلعه تاریخی دختر کرمان با ۲۵ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4052053/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86