آلودگی هوای اصفهان از مرز هشدار عبور کرد / ۲۱ کلان‌شهر در وضعیت سالم و پاک

در همین راستا، سنجش کیفیت هوا امروز در کلان‌شهرهای مشهد با شاخص ۱۰۹ و سمنان با شاخص ۱۴۱، در وضعیت ناسالم (نارنجی) قرار دارد، اما روز نوزدهم دی شهرهای کرج، ایلام، تهران، سمنان و قم در موقعیت ناسالم (نارنجی) ثبت شدند.

لازم است بدانیم که امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در کلانشهرهای تبریز با شاخص ۵۲، کرج با شاخص ۷۱، بوشهر با شاخص ۶۴، تهران با شاخص ۸۶، شهرکرد با شاخص ۶۷، بجنورد با شاخص ۹۱، زاهدان با شاخص ۵۴، شیراز با شاخص ۷۵، قزوین با شاخص ۵۸، قم با شاخص ۹۶، خرم‌آباد با شاخص ۶۹، اراک با شاخص ۸۰ و یزد با شاخص ۶۲، در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

در همین راستا، امروز ایستگاه‌های کیفیت هوا در کلان‌شهرهای ارومیه با شاخص ۳۵، ایلام با شاخص ۴۴، زنجان با شاخص ۳۹، سنندج با شاخص ۱۷، کرمانشاه با شاخص ۲۵، یاسوج با شاخص ۳۲، رشت با شاخص ۲۹ و همدان با شاخص ۳۷، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، در حالی که روز گذشته شهرهای ارومیه، اردبیل، بیرجند، زاهدان، یاسوج، رشت و همدان در وضعیت پاک (سبز) ثبت شدند.

به این ترتیب، شرایط امروز کیفی هوای در کلان‌شهرهای اردبیل، بیرجند، گرگان، ساری و بندرعباس ثبت نشده است، اما روز گذشته نوزدهم دی شهرهای زنجان، گرگان، ساری و بندرعباس بدون داده درج شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _چهارشنبه بیستم دی_ بیندازیم، می‌توانیم میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به‌خوبی حس کنیم، از این‌رو خبرگزاری ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است که بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز شهر اصفهان با شاخص ۱۷۰، همچون روز گذشته با قرار گرفتن عدد بر ۱۷۱ در وضعیت ناسالم (قرمز) قرار دارد.

در نهایت، بر اساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا، امروز هیچ‌کدام از کلان‌شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای) و بسیار ناسالم (بنفش) ثبت نشدند، اما سه شهر ناسالم (قرمز)، دو کلان‌شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۳ شهر سالم (زرد)، هشت کلان‌شهر پاک (سبز) و پنج شهر بدون داده ثبت شدند، در حالی که روز گذشته یک شهر یک شهر بسیار ناسالم (بنفش)، سه کلان‌شهر ناسالم (قرمز)، پنج شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۱ کلان‌شهر سالم (زرد)، هفت شهر پاک (سبز) و چهار کلان‌شهر بدون داده درج شد.

بر این اساس، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در هیچ‌کدام از کلان‌شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای) و بسیار ناسالم (بنفش) قرار ندارد، اما روز گذشته نوزدهم دی شهر کرمانشاه با شاخص ۲۱۳ بسیار ناسالم (بنفش) ثبت شد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/718939/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA

بر این اساس طی روز گذشته ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای شهرهای تبریز، بوشهر، شهرکرد، مشهد، بجنورد، شیراز، قزوین، سنندج، خرم‌آباد، اراک و یزد در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار داشتند.

به این ترتیب، امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای اصفهان با شاخص ۱۷۰، اهواز با شاخص ۱۵۶، کرمان با شاخص ۱۵۲، در وضعیت ناسالم (قرمز) قرار دارد، در حالی که روز گذشته شهرهای اصفهان، اهواز و کرمان در موقعیت ناسالم (قرمز) بودند.