آمرزش و پاداش خداوند برای این دسته از بندگان

آمرزش و پاداش خداوند برای این دسته از بندگان

منبع: کتابخانه احادیث شیعه


منبع: https://snn.ir/fa/news/1041694/%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86