آموزش اصول مدیریت مقاصد گردشگری در یک دوره سه روزه


تهران- ایرنا- دوره سه روزه آشنایی با اصول مدیریت مقاصد گردشگری اجتماع محور و اصول تسهیلگری توسط دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ویژه ذینفعان این حوزه برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159467/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87