ابن سینا، میراثی مشترک برای تبادل فرهنگی ایران و ازبکستان


همدان- ایرنا- بنیاد عمومی ابن‌سینای ازبکستان که در صدر یک هیات علمی و در راستای تبادل فرهنگی بین ایران و ازبکستان به ایران سفر کرده اند در سفر به استان همدان و زادگاه حکیم هزاره ها بوعلی سینا دیدارها و نشست های تخصصی و علمی با برخی ابن سینا پژوهان و متولیان امور فرهنگی و همچنین اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری داشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176123/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86