ابوموسی قابلیت تبدیل شدن به جزیره گردشگری دارد/ اسناد تاریخی گواه ایرانی بودن جزایر سه گانه


تهران-ایرنا-نخستین نشست نیاوران با عنوان «ایرانی‌ترین جزایر» با محوریت سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981298/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C