اجرای طرح بازیافت ضایعات نسوز در ۵ هکتار از اراضی ملی بروجن


مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری گفت: پنج هکتار از اراضی ملی به اجرای طرح بازیافت ضایعات‌ نسوز در شهرستان بروجن اختصاص یافت.


منبع: https://www.imna.ir/news/625910/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%86