اجرای عملیات استحکام بخشی سازه های آبی شوشتر


مدیر پایگاه میراث‌جهانی سازه‌های آبی-تاریخی شوشتر, در پی ابهامات مطرح شده در فضای مجازی با ادعای مرمت غیر اصولی دیواره غربی این مجموعه, جزییات کارشناسی و تخصصی عملیات مرمت و استحکام بخشی این اثر را تشریح کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4059544/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1