اجماع استان کرمان بر احیای کاروانسرای تاریخی جَر


کرمان – ایرنا – استاندار کرمان تاکید کرد: پس از توافق بین مالکان خصوصی و اوقاف، احیا و مرمت کاروانسرای تاریخی “جَر ” اجرایی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096549/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D8%B1