احیاء بافت پیرامون حرم رضوی


طرح بازنگری توسعه‌ی ِ بافت تاریخی، پیرامون حرم رضوی، سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3821839/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C