احیای آلندِق؛ سر پوش ابریشمی بانوان قزلباش


گرگان – ایرنا – آلندق به عنوان یکی از اجزای پوشش بانوان متاهل قوم قزلباش ساکن استان گلستان با گسترش زندگی ماشینی در آستانه فراموشی کامل قرار داشت اما تعهد یکی از زنان هنرمند ساکن مینودشت، این هنر را بار دیگر به جمع ملزومات مورد استفاده بانوان این قوم به خصوص در زمان جشن و مراسمات شاد بازگرداند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980830/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%B3%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4