اختتامیه پنجمین جشنواره ملی شمس و مولانا


در مراسم پایانی پنجمین جشنواره ملی شمس و مولانا، آثار برتر موسیقی سنتی وَ نواحی کشور معرفی شدند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3714013/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7