ارئه ایده‌های جذاب در حوزه سلامت هوشمند

گزارش

در چهل و یکمین «دوشنبه‌های صادراتی» با موضوع سلامت هوشمند از ایده‌های جذاب شرکت‌های دانش بنیان در حوزه سلامت برای تجاری سازی، رونمایی شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3574230/%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF