اردستان رتبه هفتم استان اصفهان در تاسیسات گردشگری را داراست


کاشان – ایرنا – فرماندار اردستان گفت: این شهرستان رتبه هفتم استان اصفهان را در شمار تاسیسات گردشگری داراست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85292875/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA