از اسکان مسافران تا دیدارهای مسئولان شهرستانهای استان تهران


شهرری – ایرنا – اسکان مسافران نوروزی و بازدیدهای انجام شده از مکانهای گردشگری از مهمترین خبرهای شهرستانهای استان تهران در تعطیلات نوروزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069099/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86