استاندار سمنان: رییس جمهور واگذاری تملک کاروانسرای شاه‌عباسی را به نام میراث فرهنگی امضا کرد


سمنان- ایرنا- استاندار سمنان گفت: یکم بهمن ۱۴۰۱ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور واگذاری کاروانسرای تاریخی سمنان به تملک میراث‌فرهنگی را امضا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009681/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C