استاندار: کمیته‌های برگزاری رویداد اردبیل ۲۰۲۳ برنامه‌های خود را ارائه کنند


اردبیل – ایرنا – استاندار اردبیل از کمیته‌های ۶ گانه برگزاری رویداد اردبیل ۲۰۲۳ خواست برنامه‌های خود را ظرف ۱۰ روز و حول هفت محور مدون، استخراج و به استانداری اعلام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999238/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF