استان اصفهان با ۷۰۰دقیقه تور مجازی در نمایشگاه گردشگری تهران حضور دارد


اصفهان – ایرنا –  معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: ۲۸ شهرستان این خطه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در تهران با ۷۰۰ دقیقه تور مجازی و از طریق ویدئو وال به معرفی جاذبه ها و فرصت های سرمایه گذاری حوزه گردشگری استان می پردازند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023279/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B7%DB%B0%DB%B0%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86