استقبال تهران از نوروز ۱۴۰۳


تهران بزرگ – ایرنا – چند روزی بیشتر از سال ۱۴۰۲ نمانده، بوی نوروز در شهر پیچیده و مدیریت شهری پایتخت به استقبال بهاری می‌رود که امسال با بهار قرآن همراه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85418857/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3