اعزام زائر اولی ها به کربلا


زائر اولی‌ها به کربلای معلی اعزام می‌شوند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3570937/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7