اعلام ساعت بازدید از کاخ گلستان


کاخ گلستان از ۲۹ اسفند امسال تا آغاز ماه مبارک رمضان تا شامگاه میزبان علاقمندان است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3792200/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86