افتتاح عمارت عین الدوله به عنوان مرکز هنرهای ایرانی اسلامی پایتخت


تهران- ایرنا- معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از افتتاح عمارت عین الدوله به عنوان مرکز هنرهای ایرانی اسلامی پایتخت خبر داد و این رویداد را نخستین گام در راستای همکاری پیوسته بین مدیریت شهری و حوزه صنایع‌دستی برای ارائه خدمات متقابل عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142152/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA