اقتدار فرهنگی ما مستلزم پاسداشت میراث ناملموس کشور است


تهران-ایرنا- دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: اگر میراث ناملموس خود را پاس نداریم این مساله منجر به افزایش شکاف‌های اجتماعی و در نهایت از بین رفتن اقتدار فرهنگی ما می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040514/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA