امتحانات دی ؛فرصتی برای داوطلبان فاقد سوابق تحصیلیمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3640354/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C