انتشار تصویری از دهانه‌های سیاه زهره

سه دهانه مزرعه (Crater Farm) در سیاره زهره به دلیل جو کم نظیر و متراکم این سیاره همانند سنگری در برابر شهاب‌سنگ‌های ورودی عمل می‌کند و آن‌ها را می‌شکند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3577163/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87