انتشار فهرست نهاد‌های کم کار در حفظ میراث فرهنگی
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از انتشار فهرست دستگاه‌های کم کار در زمینه نگهداری از بنا‌های تاریخی خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4058154/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C