انتظارها برای گشودن قفل مالکیت کاروانسراهای تاریخی کرمان


کرمان – ایرنا – کاروانسراهای کرمان از جمله بناهای تاریخی هستند که ارزش بالایی برای ورود به چرخه گردشگری دارند اما مشکلاتی نظیر تعدد مالکیت و مشکلات حقوقی، قفل محکمی برای مرمت و بازسازی بر در این اماکن زده است که نیاز به چاره جویی حتا در سطح ملی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957799/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%81%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86