انجمن خیرین میراث فرهنگی در آینده نزدیک آغاز به کار می‌کند


تهران- ایرنا- قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور بر فعال شدن «انجمن میراث فرهنگی» زیر نظر استاندار و فرماندار در همه استان‌ها تأکید و توصیه کرد: در کنار بخش دولتی این موضوع، ظرفیت بخش غیردولتی هم در هر استان فعال شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161025/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF