اهدای بیش از 360 نسخه کمیاب خطی به کتابخانه ملی در سال1401

مراسم گرامیداشت ”روز اسناد ملی و میراث مکتوب“ با تجلیل از اهداگران اسناد، آرشیویست‌های نمونه و دستگاه‌های برتر در حوزه اسناد، برگزار شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3844833/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-360-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%841401