اکتشاف یک قطعه حکاکی‌شده «ابوالهول» در شهر باستانی خاتوشا
یک قطعه‌ی تزیین‌شدۀ عاج منقش به شمایل «ابوالهول» که تخمین زده می‌شود ۲۸۰۰ سال قدمت داشته باشد حین کاوش‌های باستان‌شناسی در شهر باستانی خاتوشا در مرکز ترکیه پیدا شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4057620/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7