اکتشاف ۷۳ مومیایی باستانی در کشور پرو


پژوهشگران ده‌ها پیکر مومیایی شده را در منطقه باستانی مرتبط با تمدن «واری» در جنوب کشور «پرو» در آمریکای جنوبی پیدا کردند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074255/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%DB%B7%DB%B3-%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88