ایران و عراق در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری گفت و گو کردند


تهران – ایرنا – نخست وزیر عراق و وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در خصوص همکاری در زمینه آثار تاریخی و گردشگری و تبادل تجربیات در این زمینه گفت و گو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961723/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF