«اینقدر نماز می‌‎خوانی شهید می‌‎شوی»

مصطفی زائری همکار شهید معصومی در مورد وی می‌‎گوید:
شهید فریدالدین معصومی رفتارهای شهیدگونه داشت؛ فردی جهادگر و با ایمان بود و با همت او و همکارانش، محل پروژه‌هایش به جایی آباد تبدیل می‌شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، شهید فریدالدین معصومی یکی ازشهدای فاجعه شاه چراغ از نخبگان کشور بود که می‌‎توانست بهترین جایگاه های علمی را در خارج و داخل کشور داشته باشد. اما گمنام در گوشه ای از کشور مشغول خدمت بود.
وی «مدیر عامل هلدینگ برق و انرژی غدیر» بود. دوستانش در نیوزلند می‌‎گفتند: «فرید اینقدر نماز می خوانی و نماز جماعت شرکت می‌‎کنی آخر سر نماز شهید می‌‎شوی.» و شد آنچه شد و شهادت را سر نماز به کامش ریختند.

او چندین نیروگاه تجدیدپذیر را در اصفهان، یزد و قم راه‌اندازی کرده بود که اخیرا شامل سه نیروگاه خورشیدی هم بود.در دوران شدیدترین تحریم‌ها هم پروژه‌های نیروگاهی را تعطیل نکرد و در همان روزها، جزیره قشم را از نظر تامین برق خودکفا کرد.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1039805/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8E%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8E%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8E%D8%B4%D9%88%DB%8C