بازارچه‌ها، بهترین کمک برای رونق فروش صنایع دستی سمنان


سمنان- ایرنا- ایجاد بازارچه صنایع دستی و تجاری‌سازی تولیدات برای کمک به تقویت بازار فروش در کنار ثبت این مهارت‌ها با هدف حفظ اصالت و معرفی این ظرفیت‌ها به گردشگران، یکی از نیازها و مطالبه‌های هنرمندان استان سمنان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006819/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86