بازارچه‌های صنایع‌دستی در استان چهارمحال و بختیاری ساخته می شود


احداث بازارچه‌های صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی در شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفت.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4058257/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF