بازخوانی آخرین یافته‌های حوزه معماری خاکی در نشست گروه حفاظت ایکوم


چهارمین نشست از سلسه نشست‌های تخصصی کارگروه معماری و شهرسازی خاکی گروه حفاظت ایکوم ایران با محوریت بازخوانی آخرین تجارب انتشارات در حوزه معماری خاکی کشور در مجموعه نیاوران برگزار شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4076311/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%85