بازدید رایگان دانشجویان از برج آزادی


تهران- ایرنا- بازدید از مجموعه برج آزادی همزمان با ۱۶ آذر؛ روز دانشجو برای این قشر رایگان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962798/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C