بازدید سفرای کشور‌های عضو IORA از پژوهشکده هنر‌های سنتی

همچنین پس از این بازدید نشستی به‌منظور تعامل و گسترش همکاری، عرضه صنایع‌دستی و اعزام استادکاران حوزه‌های مختلف برگزار شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4161172/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-iora-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C

بازدید سفرای کشور‌های عضو IORA از پژوهشکده هنر‌های سنتی
به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما، تاماکی تسوکادا سفیر ژاپن در ایران، ونی پراستیو یولیانتورو سفیر کشور اندونزی در ایران و فرانسیس مولوی سفیر آفریقای جنوبی به همراه هیئت چند نفره از بخش‌های مختلف پژوهشکده هنر‌های سنتی و کارگاه‌های زنده دایر در آن بازدید به عمل آوردند و ویدا توحدی مدیرکل دفتر آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی به ارائه توضیحات مربوط به هر یک از رشته‌ها پرداخت.

سفرای ژاپن، اندونزی و آفریقای جنوبی از پژوهشکده هنر‌های سنتی دیدن کردند و نشستی برای همکاری در زمینه آموزش و صادرات صنایع‌دستی برگزار شد.

 IORA  اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند است.