بازدید ۲ میلیون نفر از موزه‌ها


از ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ تا دوم فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۲ میلیون نفر از بنا‌های تاریخی، موزه‌ها و پایگاه‌های میراث ملی و جهانی بازدید کرده‌اند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3796602/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7