بازگشایی خانه‌موزه خیمه‌شب‌بازی ایران پس از ۲ سال


تهران- ایرنا- خانه موزه خیمه‌شب‌بازی ایران بعد از وقفه‌ای دوساله بازگشایی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136771/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84