بازگشت سنگ نگاره ساسانی به ایران

سنگ نگاره ساسانی، در فرودگاه امام خمینی رسما تحویل کارشناسان وزارت میراث فرهنگی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این اثر تاریخی در دی ماه سال ۹۴ در فرودگاه لندن کشف و توقیف شد و با پیگیری‌های شش ساله وزارت میراث فرهنگی، و وزارت امور خارجه به کشور بازگشت.

تاکنون ۳۰ شیء فرهنگی تاریخی دردولت سیزدهم به کشور بازگشته است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3899570/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86