بخشی از نمای دیوار جنوبی کلیسای وانک اصفهان با بارش‌های اخیر فرو ریخت


اصفهان – ایرنا – مدیر کلیسای تاریخی وانک (آمنا پرکیج) اصفهان گفت: در پی بارش‌های مداوم دو روز اخیر، مقداری از نماهای بیرونی دیوار جنوبی کلیسا وانک نتوانست مقاومت کند و ریخت اما آسیبی به تزیینات دیوارهای داخلی وارد نشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032396/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1