بخش خصوصی ساوه ۵۰۰ میلیارد ریال برای مرمت آثار تاریخی مشارکت کرد


ساوه – ایرنا – رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ساوه گفت: بخش خصوصی این شهرستان برای مرمت پنج اثر تاریخی طی چند سال گذشته مشارکت ۵۰۰ میلیارد ریالی داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132858/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA