برای ریاضیدان کرمانی که کتابش در فرانسه نگهداری می‌شود
کرمان – ایرنا – میراث فرهنگی کرمان با اعلام اینکه دبیرخانه دایمی همایش بزرگداشت مقام علمی ابوعبدالله محمدبن عیسی ماهانی راه‌اندازی می‌شود، از برنامه تکریم این ریاضیدان و منجم قرن سوم خبر داد که کتابش در کتابخانه ملی فرانسه درحال نگهداری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297229/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF